WITAMY NA STRONIE WKS SZCZUPAK ROGALINEK !
   
  Szczupak Rogalinek
  Przepisy PZW GP Polski
 

ZASADY ORGANIZACJI WĘDKARSKIEGO SPORTU KWALIFIKOWANEGO -TUTAJ
ORGANIZACJIA WĘDKARSKICH ZAWODÓW SPORTOWYCH - TUTAJ

 

III.2. REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM (tekst jednolity) 
 
Wszystkie zawody eliminacyjne do mistrzostw Polski, Mistrzostwa Polski i Grand-Prix Polski 
muszą być rozgrywane wyłącznie na żywej rybie. 
1. TEREN ZAWODÓW. 
1.1. Zawody mogą odbywać się na wodach bieżących lub stojących. Organizator zobowiązany jest do 
oznakowania i wyłączenia z łowienia tarlisk ryb. 
1.2. Przy łowieniu z brzegu długość sektora powinna być taka, aby na każdego zawodnika przypadał 
średnio odcinek nie krótszy niż 150 metrów linii brzegowej 
2. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH, 
2.1. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. 
Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki. 
2.2. Na wodach krainy pstrąga i lipienia obowiązują ograniczenia dotyczące budowy przynęty; jako 
przynęty mogą być używane: woblery, błyski obrotowe, rippery, twistery, cykady, dewony. 
Przynęty mogą być uzbrojone jednym lub dwoma haczykami, z jednym, dwoma lub trzema 
grotami bezzadziorowymi lub pozbawionymi zadzioru.  Dozwolone są przynęty wykonane z 
gumy, plastyku, metalu, drewna i ich kombinacji. Zakazane jest używanie przynęt, w których 
użyto materiałów do ich produkcji ze skóry, pióra, sierści naturalnych i syntetycznych. 
2.3. Zabrania się używania  żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z 
jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej 
uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań. 
3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW. 
3.1. Zawody mogą być rozgrywane: 
- w kategoriach: seniorów, juniorów lub bez podziału na kategorie, 
- w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. 
3.2. Zaleca się aby liczba rozgrywanych tur w zawodach była równa liczbie zawodników w drużynie. 
Zawody ogólnopolskie i mistrzostwa Polski, aby mogły być uznane za odbyte, powinny być
rozegrane przynajmniej: Grand Prix Polski w jednej, a Mistrzostwa Polski w dwóch turach. 
3.3. Zawodnicy w każdej z tur zachowują te same numery startowe. W każdej turze obowiązuje nowe 
losowanie obsad jednostek pływających w sektorach. 
3.4. Miejsca wyjścia lub wypłynięcia w sektorach określa organizator. 
3.5. Czas trwania tury powinien wynosić od 4 do 7 godzin. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania 
tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, aby jednak była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 3 godziny. 
3.6 Obowiązują następujące sygnały: 
- pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut  przed rozpoczęciem tury zawodów i 
oznacza zezwolenie na wyjście lub wypłynięcie zawodników na wybrane stanowiska w sektorze, 
- drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zwodów 
- trzeci sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów. 
Po tym sygnale w zawodach rozgrywanych z brzegu obowiązuje zawodników określony czas (15 
minut) na zdanie kart startowych sędziemu. O braku możliwości zdania karty zawodnik 
telefonicznie zawiadamia sędziego sektorowego lub sędziego głównego, który podejmuje
odpowiednią decyzję. 
3.7. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez 
siebie miejscu w sektorze. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny 
wynosić 50 metrów, liczone wzdłuż linii brzegowej podczas łowienia z brzegu, brodzenia oraz 
podczas łowienia z jednostek pływających. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta 
może być zmniejszona. 
3.8. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, od pierwszego sygnału do czasu zdania karty 
startowej, zawodnicy mogą się poruszać wyłącznie pieszo. Zawodnikowi nie wolno korzystać z 9
pomocy fizycznej (np. noszenie lub obsługa sprzętu) osób postronnych, to znaczy tych, które nie 
startują w zawodach. Dopuszcza się natomiast wszelką inną pomoc osób postronnych (np. 
przekazywanie informacji). Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem 
podbierania złowionych ryb. 
3.9. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, brodzenie dopuszcza się wyłącznie za zgodą
organizatora. O dopuszczeniu brodzenia organizator informuje w komunikacie nr 2. Organizator 
ma prawo do wprowadzenia zmian dotyczących brodzenia podczas odprawy technicznej. 
3.10. Łowienie z jednostek pływających dozwolone jest z jednostek zakotwiczonych lub dryfujących. 
Zabrania się łowienia w trolingu. 
Łodzie i pontony ze sztywną podłogą muszą być o długości minimum 3,60m, dla zapewnienia 
swobodnego wędkowania zawodnikom oraz wyposażone w kapoki i kotwicę z liną o długości 
dostosowanej do maksymalnej głębokości łowiska. O dopuszczeniu jednostek pływających do 
zawodów decyduje komisja techniczna powołana przez Sędziego Głównego. 
Organizator zawodów rozgrywanych zwłaszcza na dużych zbiornikach wodnych zobowiązany 
jest do zapewnienia odpowiedniej liczby sprawnych motorowych łodzi ratunkowych, 
patrolujących teren zawodów i w razie potrzeby udzielających szybkiej pomocy zawodnikom na 
jednostkach pływających. Podczas zawodów dopuszcza się stosowanie echosond oraz urządzeń
nawigacyjnych. 
3.11. Sędziowie muszą być dodatkowo, jednakowo oznakowani i zaopatrzeni w jednakowe (oznaczone 
przez organizatora) przymiary.  
3.12. Sędzia jest zobowiązany do zachowania maksymalnej ostrożności przy podpływaniu do 
zawodników i mierzeniu ryb, by swoim zachowaniem nie płoszył ryb zawodnikom. 
4. ZAWODY ROZGRYWANE Z BRZEGU. 
4.1. Wariant 1. 
 Organizator zawodów określa granice sektorów dzieląc je na podsektory (oznakowanie sektorów 
i podsektorów powinno być wykonane w sposób jednoznaczny i czytelny) o długości max 500m 
linii brzegu. Zawodnicy startują z podsektorów. Podsektory mogą być jednoosobowe (minimum 
150m) lub trzy osobowe (max 500m) przydzielane na podstawie losowania w oparciu o system 
komputerowy. Zawodnik zobowiązany jest przez okres 30 minut łowić w wylosowanym 
podsektorze, później może łowić w całym sektorze. Organizator zobowiązany jest do określenia 
czasu i sposobu zajęcia miejsca w podsektorach informując o tym w komunikacie nr 1. Na każdy 
podsektor wyznacza sędziego kontrolnego. Zawodnicy poruszają się w granicach własnego 
sektora. Zawodnik jest zobowiązany do przetrzymania ryb w siatce w dobrej kondycji do czasu 
przybycia sędziego. Sędzia mierzy je, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z 
dokładnością do 1mm) oraz gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone 
podpisami zawodnika i sędziego. 
  
5. ZAWODY ROZGRYWANE Z JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH. 
5.1. Wariant 1.
 Obsada jednostki pływającej składa się z nie więcej niż z dwóch zawodników i sędziego. 
Zawodnik jest zobowiązany do podbierania każdej ryby podbierakiem i podania jej sędziemu w 
podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę z podbieraka, mierzy ją, po czym natychmiast wypuszcza. 
Długość ryby (z dokładnością do 1mm) i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i 
potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego. 
Zabrania się pomocy: 
- w podbieraniu złowionej ryby, 
- w holowaniu ryby przez wiosłowanie lub używanie silnika. 
Wariant 2. 
Obsada jednostki pływającej składa się z nie więcej niż z dwóch zawodników. Zawodnik jest 
zobowiązany do przetrzymania złowionych ryb w siatce lub w innym pojemniku do 10
przechowywania ryb w dobrej kondycji do czasu przypłynięcia sędziego. O złowieniu ryb 
zaliczanych do punktacji zawodnik sygnalizuje chorągiewką, umieszczając ją na burcie jednostki 
pływającej w widocznym miejscu. Sędzia podpływa do zawodnika, mierzy ją po czym 
natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1 mm) i gatunek zostają odnotowane 
w karcie startowej i potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego.  
Po zakończeniu tury zawodów zawodnik zobowiązany jest do uzyskania podpisu w karcie 
startowej od partnera z jednostki pływającej potwierdzającego ilość złowionych ryb oraz w 
określonym czasie (maximum 30 minut) zdać kartę startową sędziemu. 
O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego sektorowego lub 
sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję. 
Organizator zobowiązany jest do: 
- zabezpieczenia odpowiedniej liczby jednostek pływających dla sędziów (wyposażonych w 
silniki spalinowe) na każdy sektor, gwarantując obsłużenie każdego zawodnika w przeciągu kilku 
minut od chwili sygnalizacji o złowieniu ryby, 
- zaopatrzenia każdej jednostki pływającej w dwie chorągiewki w kolorze żółtym, 
 - dodatkowego wyposażenia sędziów kontrolnych w odpowiedni sprzęt do obserwacji i 
łączności. 
 Sędziowskie jednostki pływające pełnią jednocześnie rolę łodzi ratunkowych. 
 Zabrania się pomocy: 
- w podbieraniu złowionych ryb, 
- w holowaniu ryby przez wiosłowanie lub używanie silnika. 
Zawodnicy dysponują jednostką pływającą na zmianę, połowę czasu trwania tury zawodów. 
Dysponowanie jednostką pływającą rozpoczyna zawodnik z niższym numerem startowym. 
Zawodnik ma prawo używać do napędu jednostki pływającej własnego silnika elektrycznego lub 
spalinowego o mocy max  13KM (10kW) (o ile tego typu silników nie zapewni organizator).
Jednostka pływająca z zawodnikami może być holowana przez inną jednostkę biorącą udział w 
zawodach wyłącznie po zakończeniu tury, jednak za zgodą wszystkich zawodników 
znajdujących się w tych jednostkach pływających. Organizator może zakazać stosowania 
silników spalinowych w zawodach jeśli na danym łowisku używanie ich jest zabronione. O 
zakazie używania silników spalinowych organizator musi poinformować w komunikacie nr 1. 
6. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH. 
6.1. W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych: boleń, 
brzana, głowacica, jaź, kleń, lipień, łosoś, okoń, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany, sandacz, 
sum, szczupak, troć, troć jeziorowa. Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie są zaliczane do 
punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe. 
6.2. Obowiązuje następująca punktacja: 
a. głowacica i sum:
   - za wymiar określony przez regulamin 700 pkt. 
   - za każdy dodatkowy centymetr    70 pkt. 
b. łosoś, troć, troć jeziorowa, szczupak i sandacz: 
   - za wymiar określony przez regulamin  750 pkt. 
   - za każdy dodatkowy centymetr    50 pkt. 
c. boleń i brzana:
   - za wymiar określony przez regulamin 400 pkt.
   - za każdy dodatkowy centymetr    50 pkt. 
d. lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany: 
   - za wymiar określony przez regulamin  300 pkt. 
   - za każdy dodatkowy centymetr    50 pkt. 11
 e. jaź i kleń: 
   - za wymiar określony przez regulamin 150 pkt.
   - za każdy dodatkowy centymetr    35 pkt. 
 f. okoń: 
    - za wymiar określony przez regulamin  50 pkt. 
   - za każdy dodatkowy centymetr    20 pkt. 
Obowiązują okresy ochronne łowionych ryb określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu 
Ryb oraz niżej wymienione  wymiary, poniżej których nie zalicza się ryb do punktacji. 
 - głowacica, sum      -  70 cm 
 - łosoś, troć, troć jeziorowa     -  50 cm 
 - szczupak, sandacz      -  50 cm 
 - boleń, brzana       -  40 cm 
 - lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany   -  30 cm 
 - jaź, kleń       -  25 cm 
 - okoń        -  18 cm 
Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do punktacji.
Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra. 
Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych. 
Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby. 
6.3. W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru, komisja 
sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania: Ryba zostaje zaliczona. Przydziela się jej 
długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego gatunku złowionych przez 
zawodnika w danej turze. Jeżeli zawodnik nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi 
przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną z wyników pozostałych zawodników 
z danego sektora w danej turze (lub zawodów jeżeli w danej turze nikt nie złowił tego gatunku 
ryby). Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby 
tego gatunku, którą określił organizator jako minimalną w tych zawodach. 
7. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za: 
W danej turze: 
- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu, 
- przemieszczanie się w sektorze inaczej niż pieszo w czasie zawodów z brzegu, 
- nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie, 
- łowienie podczas przemieszczania się jednostki pływającej na nowe stanowisko, tzw. „troling” 
- udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby, 
- nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej. 
- łowienie w innym niż wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego sektora. 
W całych zawodach: 
- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie  środków 
zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów, 
- za nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego 
czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego), 
- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż
tura zawodów, 
- używanie osęki do „lądowania” ryb, 
- używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami.  








 
  Strone odwiedził 134434 odwiedzający (418899 wejścia)  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja