WITAMY NA STRONIE WKS SZCZUPAK ROGALINEK !
   
  Szczupak Rogalinek
  REGULAMIN KLUBU
 
REGULAMIN 
WĘDKARSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
WKS "SZCZUPAK ROGALINEK" 

I.  Postanowienia ogólne
1.  Wędkarski Klub Sportowy PZW "SZCZUPAK ROGALINEK, zwany 
     dalej klubem tworzony jest na podstawie §45 p.9 Statutu Polskiego Związku 
Wędkarskiego, skupia członków PZW, pragnących dobrowolnie uprawiać wędkarski 
sport  wyczynowy
2.   Klub zarejestrowano uchwałą nr 104/05 Zarządu Okręgu PZW z dnia 06.04.2005 
      i wpisano do Rejestru wędkarskich klubów sportowych PZW prowadzonego przez    
      Główny  Kapitanat Sportowy. 
3.   Siedzibą władz klubu jest 62-050 ROGALINEK UL.SŁONECZNA 4 
4.  Terenem działania klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
5.  Klub może tworzyć sekcje w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich. 
II. Cele i środki działania klubu
1.  Celem klubu jest organizowanie i przeprowadzanie współzawodnictwa sportowego w 
     dyscyplinach wędkarskich, według wzorców stosowanych w polskich związkach  
     portowych. 
2.  Klub realizuje swoje cele poprzez : 
1)  doskonalenie umiejętności zawodników w zakresie wędkarstwa sportowego, 
2)  nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi klubami i jednostkami     
     organizacyjnymi PZW,
3)  czynny udział zawodników klubu w zawodach na terenie kraju i za granicą, 
4)  tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy wędkarskiej , 
5)  pozyskiwanie sponsorów, 
6)  inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska wodnego. 
III. Członkowie klubu
1.  Członkiem klubu może być każdy członek PZW oraz członek uczestnik zainteresowany 
     udziałem w sportowym współzawodnictwie wędkarskim lub będący sympatykiem tego 
     współzawodnictwa. 
2.  Członkiem wspierającym klubu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, deklarująca 
     poparcie materialne w zakresie rozwoju sportu wędkarskiego, przez zawarcie umowy  
     sponsoringu. 
3.  Przyjęcie do klubu następuje w drodze złożenia do zarządu klubu pisemnej deklaracji 
     członkowskiej i decyzji zarządu klubu potwierdzającej przyjęcie w poczet członków. 
4.  Członek klubu może w danej dyscyplinie wędkarskiej należeć wyłącznie do jednego  
     klubu. 
5.  Członek klubu ma prawo : 1)  wybierać i być wybieranym do władz klubu, 
2)  uczestniczyć w pracach klubu, 
3)  reprezentować barwy klubu w zawodach i innych imprezach w okręgu, w kraju i za  
     granicą, 
4)  korzystać z urządzeń i sprzętu klubu na zasadach określonych przez zarząd klubu, 
5)  poddawać ocenie działalność klubu, zgłaszać wnioski i postulaty do zarządu klubu, 
6)  nosić odznakę klubu, 
7)  być wyróżnianym za szczególne i wybitne osiągnięcia sportowe. 
6.  Członek klubu ma obowiązek : 
1)  brać czynny udział w realizacji celów i zadań klubu oraz w walnych zebraniach klubu, 
2)  przestrzegać regulaminu klubu i uchwał władz klubu, 
3)  dbać o należyty stan sprzętu i innych składników majątkowych, stanowiących  
     wyposażenie klubu, 
4)  kierować się zawsze zasadą koleżeństwa, godnie reprezentować barwy klubu oraz  
     strzec etycznych zachowań, 
5)  opłacać w terminie składkę członkowską klubu. 
7.  Członkostwo klubu ustaje na skutek: 
1)  pisemnej rezygnacji członka klubu, 
2)  uchwały zarządu klubu o skreśleniu lub wykluczeniu w przypadku : nie  
      przestrzegania regulaminu i uchwał władz klubu, nie uczestniczenia w pracach  
      klubu, działania na szkodę klubu, a także nie opłacenia w ciągu trzech miesięcy  
      składki członkowskiej klubu po terminie uchwalonym przez zarząd klubu, 
3)  zgonu członka klubu. 
8.  Członek klubu ukarany wykluczeniem z PZW lub zawieszeniem praw członkowskich  
     przez sąd koleżeński PZW automatycznie traci członkostwo w klubie. 
IV. Władze i organy kontrolne klubu
1.  Władzami klubu są : 
1)  walne zebranie członków klubu, 
2)  zarząd klubu. 
2.  Organem kontrolnym klubu jest komisja rewizyjna klubu. 
Walne zebranie członków klubu
1.  Do kompetencji walnego zebrania członków klubu należy : 
1) wybór i odwołanie prezesa zarządu klubu, członków zarządu klubu oraz komisji  
    rewizyjnej klubu, zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez walne zebranie     
    członków klubu, 
2) zatwierdzanie planu działania i rocznego budżetu klubu, 
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności klubu, w tym 
    sprawozdań finansowych, 
4) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej klubu, 
5) dokonywanie corocznej oceny działalności zarządu i komisji rewizyjnej klubu. 
2.  Uchwały walnego zebrania członków klubu są podejmowane w głosowaniu jawnym  
     zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w obecności co najmniej ½ liczby  
     członków, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych na zebraniu. 
3.  Walne zebranie członków klubu zwołuje zarząd klubu co najmniej raz w roku. 
4.  Walne zebranie członków klubu sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co cztery lata w 
     terminach uzgodnionych z zarządem okręgu PZW. 
5.  O terminie i miejscu walnego zebrania zarząd klubu powiadamia członków z  
     wyprzedzeniem 21  dniowym przed terminem zebrania.  Zarząd klubu
1.  Zarząd klubu liczy od 3 do 7 członków wraz z prezesem wybranym w trybie odrębnym. 
2.  Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni   
     od dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie, na wniosek prezesa: 
 -   wiceprezesa, 
 -   sekretarza, 
 -   skarbnika, 
 -   do trzech członków zarządu. 
3.   Zarząd klubu odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w  
      kwartale. 
4.   W okresie między posiedzeniami zarządu, pracą klubu kieruje, jak również reprezentuje  
      klub na zewnątrz, prezes lub wyznaczony przez niego jeden z członków zarządu. 
5.   Do zakresu działania i kompetencji zarządu klubu należy : 
1)   realizacja uchwał walnego zebrania członków klubu, 
2)   kierowanie bieżącą działalnością klubu, 
3)   zwoływanie walnych zebrań członków klubu, 
4)   reprezentowanie klubu na zewnątrz, 
5)   organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych, 
6)   zarządzanie powierzonymi klubowi majątkowymi środkami rzeczowymi i  
      finansowymi 
      oraz wykonywanie w tym zakresie pełnomocnictw zarządu okręgu PZW, 
7)   przygotowywanie planu pracy i projektu preliminarza przychodów i wydatków klubu, 
8)   opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych i przekazywanie ich do 
      sprawozdawczości zbiorczej macierzystego okręgu, 
9)   szkolenie młodzieży, 
10) opracowywanie regulaminów pracy wewnątrz klubu i podejmowanie uchwał w  
       sprawach członkowskich, 
11) zawieranie umów ze sponsorami z upoważnienia zarządu okręgu PZW, 
12) powoływanie trenera i kierowników reprezentacji klubu biorących udział w zawodach 
      sportowych, 
13) wykonywanie innych zadań związanych z działalnością klubu. 
Komisja rewizyjna klubu
1.   Komisja rewizyjna klubu składa się z 3 do 5 członków wybranych przez walne zebranie 
      członków klubu, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę. 
2.   Do zakresu działania komisji rewizyjnej klubu należy : 
1)  kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej klubu, w tym opiniowanie  
     rocznego sprawozdania finansowego, 
2)  występowanie z wnioskami pokontrolnymi do zarządu klubu, 
3)  składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków klubu i 
     występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla członków ustępującego  
     zarządu klubu. 
3.   Komisja rewizyjna może kontrolować działalność klubu w każdym czasie, jednak nie  
      rzadziej niż raz w roku. 
4.   Upoważniony przedstawiciel komisji rewizyjnej klubu ma prawo uczestniczenia z  
      głosem doradczym w posiedzeniach zarządu klubu. 
5.   W sprawach nadzwyczajnych komisja rewizyjna może zażądać zwołania  
      nadzwyczajnego walnego zebrania członków klubu. 
6.   Działalność klubu może być poddana kontroli okręgowej komisji rewizyjnej. V.  Fundusze klubu
1.   Fundusze klubu składają się z : 
1) wpisowego i składek członkowskich klubu, 
2) darowizn sympatyków wędkarstwa oraz sponsorów w oparciu o zawarte umowy ,
3) dotacji i subwencji przyznanych przez zarządy kół i okręgów prawomocnymi  
    uchwałami, 
4) innych dochodów z działalności klubu, stanowiących w całości przychody statutowe. 
3.   Gospodarka finansowa klubu prowadzona jest na podstawie corocznie uchwalanego  
      budżetu, a dokumentowanie przychodów i wydatków oraz ich ewidencja księgowa 
      prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZW. 
4.   Budżet i sprawozdanie finansowe klubu jest częścią składową sprawozdania  
      finansowego macierzystego okręgu. 
5.   W przypadku likwidacji klubu, która poprzedza uchwała zarządu okręgu PZW o jego 
      rozwiązaniu, wszystkie aktywa i pasywa klubu podlegają przeniesieniu do bilansu 
      macierzystego okręgu. 
VI. Postanowienia końcowe
      W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy  
      Statutu  Polskiego  Związku Wędkarskiego oraz uchwały podjęte przez Zarząd Główny          
      i macierzysty zarząd okręgu.
 
  Strone odwiedził 134651 odwiedzający (419298 wejścia)  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja